Deklaracja dostępności

Cyfrowa dostępność strony internetowej MZLK w Opolu

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzlk.opole.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Szostak-Miękina.
 • E-mail: Marzena.Miekina@mzlk.opole.pl
 • Telefon: 774435736

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: Rynek – Ratusz, 45-015 Opole
 • E-mail: urzad@um.opole.pl
 • Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiszowe

Strona internetowa posiada wersję dla niedowidzących, poprzez zmianę kontrastu oraz rozmiaru tekstu oraz wersję mobilną. Na stronie internetowej funkcjonują następujące skróty klawiszowe:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne:

 • Miejskie Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu mieści się w budynku Urzędu Miasta Opola przy ulicy płk. W. Pileckiego 1.
 • Wejście do budynku jest możliwe przez automatyczne drzwi obrotowe (w lecie) oraz drzwi skrzydłowe otwierane automatycznie po naciśnięciu przycisku (dostępne cały rok)
 • Do holu głównego prowadzą łagodne pochylnie, bez schodów i progów.

Informacja i stanowiska obsługi:

 • W holu głównym znajduje się punkt informacji („wyspa” przy biletomacie), gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
 • Sala Obsługi Klienta zapewnia swobodne poruszanie się.
 • Poruszanie się po pozostałych piętrach utrudniają liczne drzwi przeciwpożarowe.

Komunikacja pionowa:

 • W budynku znajdują się 4 windy z drzwiami rozsuwanymi, wyposażone w informację głosową i oznakowanie dla osób niewidomych.
 • Dostępne są również 4 klatki schodowe.

Miejsca parkingowe:

 • Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (dojazd chodnikiem wzdłuż zjazdu do parkingu podziemnego).
 • Na terenie płatnego parkingu podziemnego dostępnych jest 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Dojście do budynku jest szerokie i utwardzone.
 • Krawężniki w pobliżu budynku są obniżone.
 • Obiekt jest dostępny dla osób korzystających z psa asystującego.
 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych z uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń sanitarnych i dużą powierzchnią manewrową.
 • Toalety są wyposażone w sygnalizację alarmową.

Tłumacz języka migowego:

 • Na Sali Obsługi Klienta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 • Usługę należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
 • Z usługi można skorzystać bezpłatnie.

Osoby głuche i słabosłyszące:

 • Mogą skorzystać z pętli indukcyjnej zainstalowanej na Sali Obsługi Klienta przy stanowisku nr 28.