Regulamin porządku domowego

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu:
  • zapewnienie zgodnego współżycia mieszkańców,
  • zapewnienie ochrony mienia, jakim jest budynek,
  • utrzymanie higieny i estetyki budynku oraz otoczenia.
 2. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy najemcy i użytkownicy lokali wchodzących w skład nieruchomości, osoby wraz z nimi zamieszkujące oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości.
 3. Najemca i użytkownik lokalu zobowiązany jest do bieżącego informowania właściciela o zmianie ilości osób zamieszkujących lub użytkujących lokal, bezzwłocznie po każdej zmianie stanu faktycznego.

§ 2

 1. Najemca i użytkownik jest odpowiedzialny, w zakresie postanowień niniejszego regulaminu, za członków rodziny, domowników, gości, itp.
 2. Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie oraz higienę, każdy najemca i użytkownik lokalu zobowiązany jest udostępnić lokal odpowiednim służbom, w celu kontroli stanu urządzeń, przeprowadzenia konserwacji lub remontu, kontroli ogólnego stanu lokalu.
 3. Najemcy i użytkownicy lokali zobowiązani są do przestrzegania porządku domowego oraz do korzystania z nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania przez pozostałych mieszkańców.
 4. Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
 5. W przypadku zaistnienia awarii lub innych nagłych zdarzeń losowych, należy je zgłosić bezzwłocznie właścicielowi nieruchomości, a w razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby, takie jak: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie gazowe itp.
 6. W przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej wywołaniem szkody w nieruchomości lub w innych lokalach, najemca i użytkownik lokalu lub pełnoletnie osoby reprezentujące jego prawa są obowiązane do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu usunięcia przyczyn awarii.
 7. Jeżeli najemca, bądź użytkownik lub pełnoletnie osoby reprezentujące jego prawa są nieobecni, albo odmawiają udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale.
 8. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność najemcy, bądź użytkownika lub osób pełnoletnich reprezentujących jego prawa – właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia najemcy, bądź użytkownika.
  Z czynności tych sporządza się protokół.
 9. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody przez właściciela, pokrycia kosztów usunięcia szkody na pierwsze wezwanie.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM
§ 3

Lokal mieszkalny, użytkowy oraz pomieszczenia wspólnego użytku mogą być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 4

Najemcy i użytkownicy lokali są zobowiązani do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych i wyposażenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. Wszelkie prace remontowe w lokalach oraz na częściach wspólnych budynku mogą być wykonywane jedynie za zgodą właściciela budynku.
 2. Osoby przeprowadzające naprawy i remonty obowiązane są przeprowadzać je w taki sposób, by w najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z nieruchomości innym mieszkańcom.
 3. Ewentualne wyłączenie na czas remontu instalacji znajdujących się w budynku, wymagają zgody właściciela budynku.
 4. Wszelkie uszkodzenia powstałe na częściach wspólnych nieruchomości w trakcie prowadzenia prac remontowych należy niezwłocznie usunąć, we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 6

W okresie zimowym mieszkańcy budynku zobowiązani są do chronienia lokali i budynku przed utratą ciepła oraz do utrzymywania w lokalach temperatury zgodniej z obowiązującymi przepisami (nie mniej niż 18oC).

§ 7

 1. Umieszczanie reklam oraz tablic informacyjnych na nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody właściciela budynku.
 2. Instalowanie na dachu lub zewnętrznej elewacji budynku anten lub innych urządzeń, wymaga uprzedniego uzyskania zgody właściciela budynku oraz uzgodnienia sposobu ich instalacji.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA HIGIENY I ESTETYKI BUDYNKU I JEGO OTOCZENIA.

§ 8

 1. Wszyscy mieszkańcy powinni dbać o czystość na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, strychach, suszarniach, pralniach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Zabrania się umieszczania w wyżej wymienionych pomieszczeniach wszelkich przedmiotów i rzeczy stwarzających zagrożenie pożarowe i epidemiologiczne. Właściciel ma prawo wywieźć te przedmioty na koszt ich właściciela.
 3. W piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych, na korytarzach i balkonach nie wolno przechowywać motorowerów, motocykli oraz materiałów łatwopalnych, żrących i trujących środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz butli gazowych.
 4. Ciągów komunikacyjnych nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować usunięcie tych przedmiotów, na koszt i ryzyko osoby, która zastawiła nimi ciągi komunikacyjne, bez prawa do odszkodowania za utracone rzeczy.
 5. Zabrania się zanieczyszczania wspólnych części budynku i nieruchomości, pisania i drapania na ścianach budynków, uszkadzania koszy na śmieci, niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych dla dzieci.
 6. Zabrania się wyrzucania przez okna śmieci oraz przedmiotów.
 7. Wszelkie odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 8. Najemca i użytkownik lokalu jest zobowiązany do wywiezienia na miejskie składowisko odpadów usuniętych z lokalu przedmiot wielkogabarytowych. Niezastosowanie się do powyższego spowoduje usunięcie tych przedmiotów, na koszt i ryzyko osoby odpowiedzialnej bez prawa do odszkodowania za utracone rzeczy.
 9. Gruz i odpady z prac remontowych winne być niezwłocznie wywiezione staraniem osoby przeprowadzającej remont.
 10. W przypadku wyposażenia budynku w wewnętrzną instalację gazową, bezwzględnie zabrania się posiadania oraz użytkowania butli gazowych ze względu na zagrożenie eksplozją gazu.
 11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez dzieci odpowiedzialni są ich rodzice i opiekunowie.

§ 9

 1. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane
  na balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach, parapetach powinno odbywać się z umiarem
  w taki sposób, aby woda nie niszczyła elewacji, nie zabrudzała położonych niżej balkonów i okien.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

§ 10

 1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców budynku jest wzajemna życzliwość i poszanowanie spokoju.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godz.22.00 do 6.00.
 3. Zabrania się wykonywania wszelkiego rodzaju prac zakłócających spokój mieszkańcom od godz.18.00 do godz. 8.00 w dni powszednie tj. od poniedziałku do soboty.
 4. Zabronione jest wykonywanie wszelkiego rodzaju prac zakłócających spokój mieszkańcom w niedziele i święta.
 5. Urządzeń nagłośnieniowych i telewizyjnych nie należy nastawiać głośno bez względu
  na godzinę.
 6. Trzepanie dywanów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych w godz. 8.00 do 18.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).

§ 11

Zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów na klatkach schodowych, w windach, piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku.

§ 12

 1. Trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne, o ile nie zagraża to zdrowiu, nie zakłóca spokoju, a właściciele są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę i warunki oraz przestrzegać wymogi sanitarne.
 2. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.
 3. Zabrania się wyprowadzania zwierzęta do piaskownic i na wewnętrzne podwórko
  oraz place zabaw.
 4. Zabrania się dokarmiania gołębi oraz innego ptactwa.
 5. Za szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele lub opiekunowie.
 6. Osoby posiadające zwierzęta obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie.
 7. Na terenie budynku i posesji obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia hodowli ptactwa, dużych zwierząt gospodarskich oraz tzw. dzikich.
 8. W przypadku podejrzenia o wystąpienie choroby zakaźnej należy niezwłocznie powiadomić właściciela i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

§ 13

 1. Parkowanie samochodów, motocykli, motorowerów jest dopuszczalne w miejscach wyznaczonych, w sposób nieutrudniających komunikacji oraz nie powodujący zniszczenia zieleni i chodników.
 2. Na wyznaczonych miejscach postojowych zabrania się parkowania przyczep campingowych oraz pozostawiania wraków samochodów, itp.
 3. Użytkownicy miejsc postojowych zobowiązani są do ich utrzymywania w czystości i porządku.
 4. Zabrania się uruchamiania (w celach kontrolnych) oraz naprawiania pojazdów i urządzeń spalinowych na posesjach budynków.
 5. Bezwzględnie zabrania się mycia pojazdów na posesjach budynków.