O organizacji

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą na podstawie Uchwały Nr XLVI/712/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miasta Opola Nr LVII/868/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Podstawowym przedmiotem działalności jest zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, terenami mieszkaniowymi i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności:

  1. Zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  2. Naliczanie i pobierania czynszu i innych opłat związanych z najmem lub użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Dochodzenie od najemców wykonania ich obowiązków wynikających z umowy najmu.
  4. Wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w ramach wspólnot mieszkaniowych.
  5. Utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach komunalnych.
  6. Wykonywanie remontów i konserwacji budynków gminnych i znajdujących się w nich lokali i pomieszczeń.
  7. Naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz innych instalacji wewnętrznych, w zakresie należącym do obowiązków gminy.
  8. Prowadzenie czynności egzekucyjnych wobec użytkowników lokali pozostających w zwłoce z regulowaniem opłat za korzystanie z lokalu.
  9. Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2000 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dyrektor: Zofia Twarduś

Z-ca Dyrektora: Mirosława Krysta-Nesterów

Główny Księgowy: Krystyna Trenka

Kierownik Referatu Eksploatacji: Małgorzata Dudek

Kierownik Referatu Techniczno-Remontowego: Maria Boszko

Kierownik Referatu Czynszów i Windykacji: Iwona Ziaja

Kierownik Referatu Umów i Rozliczeń: Jarosław Trześniewski

Kierownik Referatu Księgowo-Finansowego: Wojciech Kruszyński