Regulamin

Regulamin rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w budynkach stanowiących własność Gminy Opole

§1

Podstawa prawna regulaminu

 

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. 2015 poz. 139 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. 2014 poz. 150 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1069)
 4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006 nr 127 poz. 886)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29
  z późn. zm.)

 

§2

Postanowienia ogólne

 

Regulamin wprowadza się w celu zapewnienia jednolitego i jednoznacznego sposobu postępowania przy określeniu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz okresowym rozliczaniu ich kosztów w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w nieruchomościach stanowiących 100% własność Gminy Opole, zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu.

 

§ 3

Ustalenia wstępne

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Właściciel – Gmina Opole;
 2. Zarządca – Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, będący jednostką budżetową Gminy Opole;
 3. Dostawca – Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które
  w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność oraz przedsiębiorstwo, które świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników wybieralnych;
 4. Użytkownik lokalu – najemca lokalu lub osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego;
 5. Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;
 6. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
 7. Wodomierz indywidualny – przyrząd pomiarowy umożliwiający ustalenie ilości pobranej wody w lokalu. W przypadku, gdy lokal wyposażony jest w dwa lub więcej wodomierzy, podstawą ustalenia zużycia wody jest suma odczytów wszystkich wodomierzy indywidualnych. Wodomierze indywidualne spełniają jednocześnie funkcję podzielników kosztów;
 8. Lokal opomiarowany – lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowany jest wodomierz indywidualny rejestrujący zużycie wody z wszystkich punktów czerpalnych przypisanych do lokalu, który winien posiadać:
  • legalizację Głównego Urzędu Miar,
  • oplombowanie układu instalacji wykonane przez służby techniczne zarządcy lub firmę działającą na jego zlecenie, zabezpieczające przed nieuprawnioną ingerencją w wodomierz,
  • protokół odbioru (montażu/wymiany) sporządzony przez uprawnioną do tego osobę,
  • lokalizację gwarantującą możliwość wymiany, założenia plomb i dokonywania odczytów;
 9. Lokal nieopomiarowany – lokal, w którym nie zostały zainstalowane wodomierze indywidualne opomiarowujące wszystkie ujęcia wody przypisane do lokalu lub przynajmniej jeden z wodomierzy indywidualnych nie posiada legalizacji lub został uszkodzony.
 10. Okres rozliczeniowy – obejmuje rok kalendarzowy lub półrocze, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego skrócenia bądź wydłużenia.

 

§4

Ustalenie opłat zaliczkowych

 

 1. Opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków pobierana jest w formie miesięcznej zaliczki i podlega rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 2. Ustala się następujące opłaty zaliczkowe:
  • Opłatę za zużycie zimnej wody;
  • Opłatę za odprowadzanie ścieków.
 3. Wysokość opłat zaliczkowych ustalana jest indywidualnie dla każdego lokalu
  w oparciu o koszty ponoszone w poprzednich okresach rozliczeniowych.
 4. Wysokość opłaty zaliczkowej może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia przez dostawców zmian taryf, stwierdzenia przez zarządcę znacznego spadku lub wzrostu kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego bądź w wyniku rozliczenia oraz uzasadnionego wniosku użytkownika lokalu.
 5. O wysokości nowej obowiązujące zaliczki użytkownicy lokali zawiadamiani są na piśmie.

 

§5

Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

 

 1. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego budynku lub grupy budynków, gdy posiadają wspólne przyłącze wodociągowe.
 2. Rozliczeniu podlega suma kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla nieruchomości. Na całkowity koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dotyczący węzła rozliczeniowego składa się suma kosztów wynikająca z faktur lub innych dokumentów księgowych wystawionych przez dostawcę w okresie rozliczeniowym. Dla węzłów rozliczeniowych, do których należą również budynki stanowiące własność innych podmiotów, całkowity koszt dostawy wody
  i odprowadzania ścieków ustala się na podstawie odrębnych kalkulacji.
 3. Przyjmuje się, że ilość odprowadzanych ścieków jest równa ilości dostarczonej wody, z wyjątkiem sytuacji, gdy ilość wywiezionych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych jest mniejsza od ilości zużytej wody. W takim przypadku przyjmuje się, że ilość odprowadzanych ścieków jest zgodna z ilością wynikającą z faktur za wywóz nieczystości płynnych.
 4. Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokalu polega na ich porównaniu z opłatami zaliczkowymi określonymi w §4 pkt 2.
 5. Koszt zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali opomiarowanych ustala się na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych (zimnej i ciepłej wody) z uwzględnieniem obowiązującej w okresie rozliczeniowym ceny wody i ścieków.

regulamin-wzor-01

gdzie: KLO – Koszt zużycia wody/ścieków dla lokalu opomiarowanego [zł]

ZI – Zużycie w lokalu według wskazania wodomierza indywidualnego [m3]

C – Cena jednostkowa wody/ścieków  [zł/m3]

 

 1. Koszt zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali nieopomiarowanych ustala się na podstawie różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań liczników w lokalach opomiarowanych rozdzielanej proporcjonalnie do liczby osób w lokalach nieopomiarowanych.

regulamin-wzor-02

gdzie: KLN – Koszt zużycia wody/ścieków dla lokalu nieopomiarowanego [zł]

∑K – Koszty zużycia wody/ścieków w budynku [zł]

∑KLO – Suma kosztów zużycia wody/ścieków w lokalach opomiarowanych [zł]

∑OLN – Liczba osób zgłoszonych w lokalach nieopomiarowanych [osoby]

OLN – Liczba osób w lokalu nieopomiarowanym [osoby]

 

 1. W przypadku pełnego opomiarowania wszystkich lokali rozliczenie kosztów następuje według wskazań liczników z uwzględnieniem różnicy wskazań między wodomierzem głównym i sumą wskazań liczników indywidualnych rozdzielonej proporcjonalnie do ilości zgłoszonych w lokalach osób.

regulamin-wzor-03

gdzie: KLO – Koszt zużycia wody/ścieków dla lokalu opomiarowanego [zł]

ZI – Zużycie w lokalu według wskazania wodomierza indywidualnego [m3]

C – Cena jednostkowa wody/ścieków [zł/m3]

RL – Koszt różnicy między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy w lokalach dla danego lokalu [zł]

regulamin-wzor-04

gdzie: RL – Koszt różnicy między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy w lokalach dla danego lokalu [zł]

∑K – Koszty zużycia wody/ścieków w budynku [zł]

∑KLO – Suma kosztów zużycia wody/ścieków w lokalach opomiarowanych [zł]

∑O – Liczba osób zgłoszonych we wszystkich lokalach w budynku [osoby]

OL – Liczba osób w lokalu [osoby]

 

 1. Koszt opłaty abonamentowej pobieranej przez dostawcę rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali z uwzględnieniem okresu użytkowania lokalu.

regulamin-wzor-05

gdzie: KAL – Koszt opłaty abonamentowej dla lokalu [zł]

∑KA – Koszty opłaty abonamentowej dla budynku [zł]

L – Liczba lokali w budynku

DL – Liczba dni zasiedlenia lokalu w okresie rozliczeniowym

D – Liczba dni w okresie rozliczeniowym

 

 1. Zobowiązuje się użytkowników lokali do zgłaszania odczytów liczników indywidualnych na koniec czerwca i grudnia każdego roku (w terminie odpowiednio do dnia 5 lipca i 5 stycznia).
 2. Brak odczytu w wymaganym terminie spowoduje rozliczenie kosztów dla lokalu według odczytu prognozowanego ustalonego na podstawie średniego zużycia
  z poprzednich okresów rozliczeniowych.
 3. Brak odczytów w dwóch kolejnych wymaganych terminach może spowodować rozliczenie kosztów dla lokalu według zasad określonych w §5 pkt 6.
 4. W przypadku awarii licznika indywidualnego, zużycie do rozliczenia ustala się na podstawie zasad określonych w §5 pkt 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia licznika indywidualnego lub uszkodzenia plomb na urządzeniu przez użytkownika lokalu, zużycie do rozliczenia ustala się na podstawie zasad określonych w §5 pkt 6.
 5. Na dzień przejęcia lub zdania lokalu użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odczycie licznika indywidualnego. Rozliczenie dokonane zostanie zgodnie z okresem użytkowania lokalu oraz dokonanym odczytem pośrednim, jednak możliwe będzie dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
  W przypadku braku odczytu pośredniego, rozliczenie dokonane zostanie na podstawie odczytu prognozowanego.
 6. W przypadku, gdy w poprzednim okresie rozliczeniowym lokal rozliczony został według zasad określonych w §5 pkt 11, w bieżącym okresie rozliczeniowym, odczyt początkowy zostanie uśredniony na podstawie odczytu z okresu poprzedzającego i odczytu końcowego okresu bieżącego.
 7. Za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w pomieszczeniach wspólnego użytku (np. wc na klatce schodowej), w których zainstalowane są liczniki indywidualne, obciążani są korzystający z tych pomieszczeń użytkownicy lokali proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych w poszczególnych lokalach.
 8. Użytkownicy lokali mieszkalnych zobowiązani są do bieżącego zgłaszania zarządcy zmian w liczbie osób zamieszkałych w lokalu, a użytkownicy lokali użytkowych ilości osób zatrudnionych.
 9. Rozliczenia dokonane zostaną po zakończeniu okresu rozliczeniowego
  i przekazane użytkownikom lokali na piśmie.
 10. Kwoty wynikające z rozliczenia zaksięgowane zostaną na indywidualnych kartotekach finansowych użytkowników lokali.
  • Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, iż naliczone w okresie rozliczeniowym zaliczki nie pokrywają kosztów dostawy wody
   i odprowadzania ścieków dla lokalu, użytkownik lokalu zobowiązany jest do pokrycia kwoty niedopłaty w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o rozliczeniu. Od wpłat dokonanych po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
  • Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, iż naliczone w okresie rozliczeniowym zaliczki będą wyższe od kosztów dostawy wody
   i odprowadzania ścieków dla lokalu, nadpłata zostanie zaliczona w poczet opłat za użytkowanie lokalu lub zwrócona bezgotówkowo na konto bankowe wskazane przez użytkownika lokalu w odrębnym wniosku.

 

§6

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody
  i odprowadzania ścieków należy składać pisemnie w siedzibie zarządcy
  w terminie 30 dni od daty doręczenia rozliczenia.
 2. Odwołanie rozpatrzone zostanie w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.
 3. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uregulowania salda z rozliczenia w wyznaczonym terminie.
 4. Uznanie reklamacji i korekta rozliczenia danego lokalu nie musi zmieniać rozliczenia całego budynku, a wyliczona wówczas różnica kosztów może stanowić bilans otwarcia kolejnego okresu rozliczeniowego (tj. pomniejsza
  lub powiększa koszty okresu bieżącego).

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 1. Koszt montażu i legalizacji wodomierzy pokrywa właściciel tj. Gmina Opole.
 2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do ochrony urządzeń pomiarowych przed zniszczeniem. W przypadku stwierdzenia ich zniszczenia lub niewłaściwego działania zobowiązany jest on niezwłocznie zgłosić powyższy fakt zarządcy.
  W przypadku uszkodzeń urządzeń pomiarowych z winy użytkownika, wszystkie koszty związane z ich usunięciem pokrywa użytkownik.
 3. Przypadki nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatrywane będą indywidualnie z zastosowanie odpowiednich przepisów prawa.

 

§8

Wprowadzenie regulaminu

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.