Podstawy prawne

Ustawy i rozporządzenia

 

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1910)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 611)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1740)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1575)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 755)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305)
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028)
 • Ustawa dnia z 13 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
  w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 424)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2166)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 833)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1348)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1439)
 • Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.,
  poz. 2019)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 55)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r.,
  poz. 1781)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 797)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 450)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 217)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r.,
  poz. 106)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 289)
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1070)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. nr 8, poz. 70)
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019r.,
  w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019r.,
  poz. 759)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007r. nr 16, poz. 92)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1718)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1564)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 342)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016r., poz. 1864)

 

Uchwały Rady Miasta Opola

 

 • Uchwała nr XXVII/482/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2016r., poz. 1169)
 • Uchwała nr XXXII/608/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2016r., poz. 2311)
 • Uchwała nr XXXVI/713/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2017r., poz. 131)
 • Uchwała nr XXIV/497/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2020r., poz. 1042)
 • Uchwała nr XI/163/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2015r., poz. 1393)
 • Uchwała nr XXII/384/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2016r., poz. 343)
 • Uchwała nr XXXIX/780/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2017r., poz. 1173)
 • Uchwała nr LV/1100/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2018r., poz. 296)
 • Uchwała nr XIV/244/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2019r., poz. 2430)
 • Uchwała nr XXIV/498/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2020r., poz. 1043)
 • Uchwała nr XXVI/532/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2020r., poz. 1656)
 • Uchwała nr VIII/174/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023 (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2019r., poz. 1644)
 • Uchwała nr XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2020r., poz. 3295)
 • Uchwała nr XXXIII/697/20 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2020r., poz. 3568)
 • Uchwała nr XXVIII/556/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2020r.,
  poz. 2001)
 • Uchwała NR XXVI/519/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie i odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole
  i jego jednostkom organizacyjnym z dnia 28 maja 2020r. (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2020r.,
  poz. 1669)
 • Uchwała nr XI/178/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia zasad obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób nieruchomości Gminy Opole (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2015r., poz. 1395)
 • Uchwała nr XXIV/431/16 Rady Miasta Opola w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób nieruchomościami Gminy Opole (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2016r., poz. 752)

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola

 • Zarządzenie Nr OR.I.0050.539.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 sierpnia 2019r.
  w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz najmu socjalnego lokalu
 • Zarządzenie nr OR-I-0050.671.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia wzoru umów najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony
  i określony
 • Zarządzenie nr OR-I-0050.667.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia wzoru umów dzierżawy gruntu pod garażem, najmu garażu
  oraz najmu garażu wybudowanego przez Najemcę
 • Zarządzenie nr OR-I-0050.668.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy najmu na pomieszczenie gospodarcze
 • Zarządzenie Nr OR-I.0050.405.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 czerwca 2019r.
  w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i najem socjalny lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Opola
 • Zarządzenie nr OR-I.0050.76.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2021r.
  w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
 • Zarządzenie nr OR-I.0050.75.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2021r.
  w sprawie stawek czynszu za najem garaży i dzierżawę gruntu pod garażami
 • Zarządzenie Nr OR.I.0050.163.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 marca 2018r.
  w sprawie stawki czynszu najmu pomieszczeń gospodarczych
 • Zarządzenie nr OR-I.0050.529.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 sierpnia 2019r.
  w sprawie wykazu czynników obniżających lub podwyższających bazową stawkę czynszu za najem lokali użytkowych oraz wykazu organizacji społecznych, prowadzących działalność charytatywną, jednostek gminnych, administracji zespolonej i publicznej uprawnionych do zastosowania preferencyjnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych
 • Zarządzenie nr OR-I-0050.765.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2019r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr OR-I.0050.529.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia
  7 sierpnia 2019r.
 • Zarządzenie nr OR-I.0050.323.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lipca 2020r
  w sprawie w sprawie ochrony terenów zieleni i zadrzewień na terenie miasta Opola.
 • Zarządzenie nr OR-I.0050.593.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 września 2017r.
  w sprawie sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów nieruchomości, będących własnością Miasta Opola
 • Zarządzenie nr OR-I.0050.603.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki