Statut

STATUT
Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu

§ 1

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, zwany w dalszej części statutu „MZLK” jest jednostką budżetową Miasta Opola.

§ 2

 1. Terenem działalności MZLK jest Miasto Opole.
 2. Siedzibą MZLK jest Miasto Opole

§ 3

MZLK sprawuje zarząd komunalnymi nieruchomościami Miasta Opola: zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi oraz terenami mieszkaniowymi.

§ 4

Podstawowym przedmiotem działalności jest zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i terenami mieszkaniowymi, a w szczególności:

 1. zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 2. naliczanie i pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lub użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. dochodzenie od najemców wykonania ich obowiązków wynikających z umowy najmu,
 4. wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w ramach wspólnot mieszkaniowych,
 5. utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach komunalnych,
 6. wykonywanie remontów i konserwacji budynków gminnych i znajdujących się w nich lokali i pomieszczeń,
 7. naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz innych instalacji wewnętrznych, w zakresie należącym do obowiązków gminy,
 8. prowadzenie czynności egzekucyjnych wobec użytkowników lokali pozostających w zwłoce z regulowaniem opłat za korzystanie z lokalu,
 9. wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego.
 10. administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 5

Nadzór nad działalnością MZLK sprawuje Prezydent Miasta Opola.

§ 6

 1. MZLK kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor organizuje działalność MZLK, odpowiada za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor upoważniony jest do dokonania czynności prawnych w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.

§ 7

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania oraz podział czynności osób pełniących kierownicze i samodzielnie stanowiska określa regulamin organizacyjny MZLK.
 2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor MZLK, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Opola.

§ 8

Zmiany w statucie następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.