Klauzula informacyjna

 1. Administrator Danych: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych na ul. płk. Witolda Pileckiego 1, 45-331 Opole.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@mzlk.opole.pl
 3. Cele przetwarzania:
  1. rejestracja korespondencji oraz udzielanie ona podany numer telefonu / adres e-mail lub adres korespondencyjny – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – polega na wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy stronami zainteresowanymi. Podany numer telefonu lub adres e-mail pozwala ograniczyć koszty związane z wysyłką informacji drogą tradycyjną (pocztą) oraz skrócić czas udzielonego zapytania / odpowiedzi.
  2. Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
   – w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z ustawą
   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5.
 4. Odbiorcy danych: podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
 5. Przysługujące prawa: Prawo żądania dostępu do danych; Prawo żądania sprostowania danych; Prawo żądania usunięcia danych; Prawo żądania ograniczenia przetwarzania; Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; Prawo do wniesienia skargi
  do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2
  00-193 Warszawa
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji korespondencji.
  W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.